​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​
        
៥១ ដឹងអ្វីៗតាមសេចក្តីពិត ស្រង់ពីធម៌ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៥២ បរមត្ថ ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៥៣ នាងជ្រូក ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៥៤ អារម្មណ៏​នៅ​ពេល​ជិត​​​ ស្លាប់ ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៥៥ សូត្រធម៌ នៅពេលជិត ស្លាប់ ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៥៦ ពា​ល​ធម៌ ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៥៧ ធ្វើបុណ្យទាន់ខែភ្លឺ   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៥៨ ធម៌នៅរស់    ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៥៩ ការបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជា    ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៦០ ធម៌រមែងរក្សានូវអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌    ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៦១ សេចក្តីសុខមិនមែនត្រង់មានទ្រព្យ    ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៦២ បុគ្គលប្រដៅបានដោយក្រ   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៦៣ មានសត្រូវជាបណ្ឌិត ប្រសើរជាងមិត្តល្ងង់ខ្លៅ   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៦៤ អានិសង្សបានបូជាព្រះចេតិយ   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៦៥ ស្គាល់ខ្លួនឯង   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៦៦ លក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលមានសីល   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៦៧ លក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលមានសទ្ធា   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២
៦៨ បុណ្យរមែងចំរើនដល់ការឧិ្យទាន   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៦៩ ឈ្នះ៤យ៉ាងដែលព្រះ តថាគតសរសើរ   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣
៧០ មហាបុរិសលក្ខណៈ ​៣២ ​​​ប្រការ PDF បិដក១៩ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២
៧១ នេមិរាជជាតក បិដក៦២ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣
៧២ រឿងមហានារទកស្សបជាតក បិដក៦៣ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥
៧៣ រឿងកិន្នរជាតក បិដក៦០ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៧៤ ពុទ្ធវង្ស បិដក៧៧ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣
៧៥ កុំចង់បានរបស់ដែលអត់   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៧៦ ពេទ្យជីវកកោមារភច្ច   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣ ០៤
៧៧ ព្រះមហាអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈ   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥
៧៨ រឿងមហាហង្ស   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣ ០៤
៧៩ អង្គុលីមាល   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៨០ មូនីសូតា   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥ ០៦
៨១ ភទ្ទាកុណ្ឌលកេសាថេរី បិដក៤០ ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២
៨២ តបុស្សៈឩបាសក   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៨៣ ពុទ្ធកិច្ចក្នុងវស្សាទី១   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២
៨៤ បដាចារាថេរី   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣ ០៤
៨៥ វិសាខឩបាសក   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥
៨៦ ធម្មយាត្រាទៅស្រីលង្កា​(១)   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥
៨៧ ធម្មយាត្រាទៅស្រីលង្កា​(២)   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥
៨៨ សំដី៣យ៉ាង   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៨៩ អនិសង្សរក្សាឧបោសថ មានផលច្រើន   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៩០ នរក   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៩១ តើសីល៥អាចមានឧប្បនិស្ស័យ សំរេចមគ្គផលឬទេ?   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៩២ ជីវិតតាំងនៅបានអាស្រ័យធម៏ ៥យ៉ាង   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៩៣ ជីវិតត្រូវការធម៏   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៩៤ រក្សាឧបោសថតែល្ងាចឃ្លាន បាយក៍ហូបមានវិបត្តអ្វី   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៩៥ រឿងនាងបញ្ចបាបុី   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៩៦ និយាយពីការរក្សាឧបោសថសីល   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៩៧ កសិភារទ្វាជព្រាហ្មណ៍   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
៩៨ ព្រះអរិយមេត្រី   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១០២
៩៩ រក្សាសីលតាមសេចក្តីជ្រះថ្លា   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
១០០ ទេសនាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច រវាងព្រះសង្ឃនិងគ្រហស្ត   ស្រង់​ពី​ធម៌​ទេសនា​ ប៊ុត សាវង្ស ០១
 
Page 1 2 3
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​